27
نوامبر

عیبی با مشخصه لول شدن قالی

در مواردی، لبه‌های فرش به پشت لول و یا پیچیده می‌شود. اگرچه دلیل اصلی ایجاد این عیب به زمان بافت فرش بازمی‌گردد. اما مشاهده آن بر روی قالی نیمه بافت و بر روی دستگاه قالیبافی میسر نیست و تنها پس از اتمام فرش و پهن کردن آن بر روی زمین می‌توان به وجود این عیب پی برد. مهم‌ترین دلایل به وجود آمدن این عیب عبارت بود از:

تاب زیاد پود ضخیم

تاب زیاد پود ضخیم پود باعث جمع شدگی و تو رفتگی حاشیه‌های طولی فرش که در مبحث کجی فرش به آن اشاره کردیم باعث لوله شدن لبه‌های فرش نیز می‌شود. نیروی ایجاد شده بر اثر جمع شدن پود ضخیم در دو سر آن باعث لوله شدن لبه‌های فروش و در وسط پود باعث تو رفتگی و کمر دار شدن فرش می‌شود.

کشش پود ضخیم

این حالت علاوه بر تو رفتگی کناره‌های فرش، باعث لوله شدن و لول شدگی  لبه‌های فرش می‌شود.

شدت ضربات دفتین

شدت ضربات و محکم کوبیدن دفتین در حین بافت باعث بروز آسیب می‌شود. این آسیب به شکل‌های مختلفی بروز می‌یابد که یکی از آن‌ها لول شدن لبه فرش می‌باشد. این امر نتیجه فیزیکی و انعکاسی نیروی وارده بر نخ‌های پود است. نیروی وارده بر نخ پود الزاماً باید دو طرف پود را به سمت بالا متمایل سازد و دو طرف فرش نیز به پیروی از آن به بالا متمایل سازد.

اما از آنجایی که فرش و نخ‌های پود به وسیله چله‌ها و با کمک سردار و زیردار مهار شده‌اند، نیروی وارده نخ‌های پود را به جای بالا به سمت پشت فرش متمایل می‌کند. اما از آنجایی که نخ‌های پود به وسیله تار فرش مهار شده‌اند، نیروی وارده نخ‌های پود را به جای بالا به سمت پشت فرش متمایل می‌کند. در اثر تکرار این عمل تمام لبه‌های فرش به سمت پشت فرش لوله می‌شوند که این حالت پس از رها شدن فرش از دستگاه قابل رویت است.

دقت در پودکشی و کوبیدن ضربات دفتین و کاربرد پود سالم از بروز این آسیب جلوگیری می‌کند. در صورتی که این عیب پدید آمد، پس از اتمام فرش با دوختن نوارهای چرمی به لبه‌های فرش از پیچیده شدن و لوله شدن لبه‌های فرش جلوگیری می‌کنند نحوه انجام این کار در مبحث رفو و تعمیرات فرش توضیح داده خواهد شد.