18
مه

اُفت خواص ظاهری فرش

خواص ظاهری فرش پس از مدتی از استفاده دچار اُفت می‌شود. فرش‌ها به طور مخصوص لایه پرزهای آن‌ها در طول زمان استفاده در معرض نیروهایی همانند فشردگی محوری، خمشی، کششی، برشی، سایشی و همچنین آلوده شدن با خاک، کثافات و انواع لکه قرار دارند که این عوامل با کاربرد نامتعارف، نگهداری و مراقبت نادرست و تکرار و استمرار و تغییر و تنزل مشخصات کیفی ظاهری آن‌ها را باعث می‌گردند که این تغییرات به صورت بصری و لامسه‌ای قابل تشخیص می‌باشد.

در اثر شستشوی فرش،  اُفت خواص ظاهری فرش به وجود می‌آید

وقوع این شرایط سبب ایجاد ظاهر و ترکیب بد در فرش قبل از فرسایش کامل آن می‌شود و به اصطلاح نزول کیفیت ظاهر رخ خواهد داد. حفظ و یا تأمین حداقل مشخصات ظاهری فرش‌ها در تعیین طول عمر مفید یا دوام مصرف آن‌ها بسیار موثر بوده که علاوه بر لزوم نگهداری صحیحT کیفیت طراحی شایسته و کارشناسی در انتخاب مواد اولیه مناسب و متناسب با مشخصات ساختمانی از قبیل رجشمار، ارتفاع پرز توسط تولید کننده، ضرورت می‌یابد.

به طور کلی فرسایش عمده فرش‌ها در قسمت پرتردد، مسیر پیچ و قسمت‌های تا و مچاله شده و لبه‌های پله می‌باشد. در فرش‌های جدید، پرزها به صورت عمود بر لایه زمینه قرار دارند و فرش دارای بافت سطحی یکنواختی است. در هنگام استفاده و به مرور زمان در اثر پا خوردن، گذاشتن بار، چرک گرفتن و دیگر عوامل، ظاهر زیبای فرش تغییر می‌کند. از سویی دیگر  خواص ظاهری فرش ارتباط مستقیمی با کاهش ضخامت فرش به دلیل عدم بازگشت پرزها و له شدگی لایه زیرین آن پس از استفاده را افت ضخامت فرش گویند که در فرش‌های دستبافت به ندرت تغییر ارتفاع پرزها رخ می‌دهد.

برای جلوگیری از اُفت خواص ظاهری فرش، قالی خود را به قالیشویی قالی ماندگار بسپارید

همچنین کاهش ارتفاه پرزها هم به واسطه خوابیدگی یا تخت شدگی پرزها تحت بار فشاری و هم کوتاه شدگی طول ساق پرز ناشی از فرسایش می‌باشد. سپس عواملی مانند نمدی شدن و در هم رفتگی پرزها، اصطکاک بین الیاف درون نخ پرز و نخ‌های پرز با یکدیگر و جنس و خواص لیف پرز و پارامتر ساختاری رجشمار در مقدار و نرخ این افت موثر است