18
مه

کلرشویی فرش پشمی

کلریناسیون دارای عیوب زیادی می باشد ولی به علت این که ارزان تمام می شود متداول است و در صورت کنترل دقیق کسب نتایج قابل قبول امکان پذیر می باشد. اثر کلره شدن بخشی از پیوند های دی سولفیدی به صورت زیر شکسته می شود. همچنین تعدادی از هیدروژن های گروههای آمینه توسط کلر تشکیل کلر آمین می دهد.

کلرشویی فرش پشمی یکی از خدماتی است که توسط قالیشویی قالی ماندگار ارائه می‌شود.

با سخت تر شدن شرایط پیوند های دی سولفیدی بیشتری گسیخته شده و تورم و حلالیت در قلیای و اسید افزایش می یابد. این افزایش را می توان توسط نمک های تا حدودی کاهش داد، در نهایت امکان شکسته شدن پیوند های پپتیدی هم وجود دارد که کاهش طول زنجیره های مولکول را به همراه دارد بر اثر ازدیاد تورم در آب و در نتیجه نفوذپذیری بیشتر پشم کلره شده رنگ بیشتر را به خود جذب می کند که خود یک عیب محسوب می شود این میل جذب بالا و سریع  باعث نایکنواختی در پشم در زمان رنگرزی می شود.

وقتی الیاف پشم با کلر واکنش داده می شود پیوند های گوگردی بین زنجیره های شکسته شده به سیستئیک اسید تبدیل می شود. آمینو اسید های تیروزین زنجیره های پلی پپتید با کلر واکنش داده و زنجیره در آن محل گسیخته می شود، آمیو اسید های تریتوفان، هیستیدین و فنیل آلانین نیز با کلر تخریب شده و مقدار آنها در الیاف پشم کاهش می یابد. کوتیکل در واکنش با کلر بیشتر از بخش های دیگر آسیب می بیند. چون کوتیکل غنی از تیروزین و سیستئین است و توسط کلر این آمینو اسید ها اکسید می شوند. با کلرینه کردن الیاف پشم پیوند های ایزوپپتیدی (GLU-LYS) نیز شکسته می شوند.

برای مطالعه مقالات تخصصی فرش و ثبت سفارش در برترین قالیشویی قالی ماندگار به سایت تخصصی ghalimandegar.ir مراجعه کنید

توانایی واکنش های پیچیده با کلر را دارند. از جمله می توانند سولفوکسید بعنوان یک ماده میانی که در نهایت می توانند به سولفون تبدیل شوند. در عملیات فلس زدایی با اکسید کننده هایی مثل کلر علاوه بر اگزوکوتیکل ، اندوکوتیکل نیز حذف می شود هر چند اندوکوتیکل سیستین کمی دارد از انجا که غنی از از آمینو اسید تیروزین است، توسط اکسید کننده ها اکسید شده اند و کوتیکل از سطح الیاف جدا می شود. فعالیت کلر با الیاف پشم به دما ،غلظت، pH و همزدن محلول بستگی دارد.